SKP108 / O nas

DW/108/P. A B T

Poznaj Stacja Kontroli Pojazdów

DLA KOGO I JAK DŁUGO JUŻ BADAMY?

Jako Stacja Kontroli Pojazdów działamy już 36lat! Dbamy o to, aby auto każdego kierowcy, który nas odwiedzi zostało rzetelnie sprawdzone przez naszych fachowców. Dzięki doświadczeniu i umiejętnością kontrole przeprowadzamy w szybkim tempie zgodnie z ustaleniami starosty powiatowego. Badania realizujemy dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5t, a także motocykli oraz ciągników rolniczych. Przeprowadzamy również dodatkowe badania techniczne w odniesieniu do w/w pojazdów.

Jesteśmy położeni w samym centrum Wrocławia. Obok naszej stacji znajduje się Restauracja Polskie Smaki, w której można zjeść przepyszne i tradycyjne polskie posiłki. Przed stacją znajduje się parking, który pomieści do 50 samochodów. Każdy kierowca, który wykona u nas przegląd zostanie poczęstowany pyszną kawą, która umili mu czekanie na koniec przeglądu.

DECYZJA DYREKTORA
TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO

DECYZJA NR TDT-P-378/19
Z dnia 2019.06.21

Na podstawie art. 83 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), po dokonaniu, na wniosek strony, sprawdzenia wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 roku w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów (Dz. U. Nr 40, poz. 275), Stacji Kontroli Pojazdów w miejscowości 50-020 Wrocław, ul. Piłsudskiego 74, poświadczam, że:

Przedsiębiorca
Pan Jakub Posłuszny
Wykonujący działalność jako

Jakub Posłuszny Polskie Smaki
ul. Piłsudskiego 74
50-020 Wrocław


w w/w stacji kontroli pojazdów
posiada

wyposażenie i warunki lokalowe zgodne z wymaganiami odpowiednio do zakresu przeprowadzanych badań przez przedsiębiorców prowadzących podstawową stację kontroli pojazdów zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 1 litera a) i b) ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

Zgodność wyposażenia i warunków lokalowych stacji z wymaganiami stwierdzono na podstawie sprawdzenia stacji kontroli pojazdów przeprowadzonego w dniu 2019.06.14, wynik którego został zawarty w protokole ze sprawdzenia stacji nr TDT-60/67/19.
Poświadczenie jest ważne pięć lat od daty jego wydania chyba, że nastąpi zmiana stanu faktycznego, dla którego zostało wydane.
Uzasadnienie:
Decyzja niniejsza uwzględnia w całości wniosek strony, dlatego odstępuje się od jej uzasadniania

Pouczenie:
Od niniejszej decyzji służy odwołanie do ministra właściwego do spraw transportu za pośrednictwem Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Nasi uprawnieni diagności

doswiadczony diagnosta stacji kontroli pojazdów we wrocławiu

Adam Pyda

Numer uprawnienia: DW/D/0056
Lat doświadczenia jako diagnosta: 23

diagnosta stacji kontroli pojazdow we wrocławiu

Leszek Schleicher

Numer uprawnienia: DW/D/0072
Lat doświadczenia jako diagnosta: 20

Obsługa naszej stacji kontroli pojazdów to wyłącznie uprawnieni diagności, którzy gwarantują najwyższą jakość świadczonych usług!

Przekonaj się sam! Przyjedź do nas, wykonaj w naszej stacji przegląd, a w międzyczasie odbierz gorącą kawę gratis!